ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

ประกันภัย โอด พิษ เจอจ่ายจบ คปภ.ไม่ยอมให้ยกเลิกสัญญา

ค่าสินไหม ประกันภัย COVID-19 สูงถึง 37,000 ล้านบาท การยกเลิกกรมธรรม์ บ.ประกันภัย ไม่มีเจตนาเอาเปรียบ แต่มีความจำเป็นไม่ให้ความเสียหายขยายวง

ในช่วงที่เกิดการติดเชื้อ COVID-19 ก่อนปี 2564 คนไทยติดเชื้อ 6,884 คน บริษัทประกันภัย ทำตามนโยบายของสำนักงาน คปภ. ที่ส่งเสริมและกระตุ้นให้ พัฒนากรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 เพื่อออกขายให้ครอบคลุมและกว้างขวางที่สุด

“จำนวนผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในปี 2563 มีจำนวน 6,884 คน ในขณะที่ในปี 2564 มีผู้ติดเชื้อถึง 2,037,241 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ถึง 296 เท่าหรือ 29,600% สำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตในปี 2563 นั้นมีจำนวน 61 คน ในขณะที่ผู้เสียชีวิตในปี 2564 มีถึง 20,193 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ถึง 331 เท่าหรือ 33,100%”

ปัญหาของกรมธรรม์ COVID-19 แบบ เจอจ่ายจบ ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อบริษัทประกันภัย เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่อุบัติใหม่ยากต่อการคาดการณ์ และเกิดความเสียหายสูงกว่าความคาดหมายมาก บริษัทฯ มีภาระต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทนไปแล้ว สูงถึง 37,000 ล้านบาท

การรับประกันภัย COVID-19 แบบ เจอจ่ายจบ ตามกฎหมาย บริษัทฯ สามารถยกเลิกสัญญาได้ เมื่อเกิดความเสียหายที่สูงกว่าความคาดหมายมากเกินระดับที่กำหนดไว้ คือ เกินกว่า 10% ของเงินกองทุนฯ และด้วยสถานการณ์การระบาดที่ยังคงยืดเยื้อจนถึงปัจจุบัน ทำให้คาดการณ์ว่าค่าสินไหมทดแทนสะสม ณ สิ้นปี 2564 จะเพิ่มสูงถึง 40,000 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของเงินกองทุนฯ ทั้งหมด

“หากต้องบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 บริษัทประกันภัยเหล่านั้น ไม่ได้มีเจตนาในการเอาเปรียบ หรือทอดทิ้งผู้เอาประกันภัยแต่อย่างใด แต่เป็นความจำเป็นและเป็นการบริหารความเสี่ยงที่พึงกระทำ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับผู้ถือกรมธรรม์ประกันภัยประเภทอื่น ๆ ที่อาจได้รับผลกระทบ เพื่อจำกัดความเสียหายไม่ให้เกิดขึ้นในวงกว้าง และรักษาเสถียรภาพของระบบประกันภัยไว้”

แนวทางการกำหนดเกณฑ์เยียวยาผู้เอาประกันภัย หากจำเป็นต้องมีการบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 แบบ “เจอจ่ายจบ” ดังนี้

1. ได้รับเบี้ยประกันภัยคืน 100% จากบริษัทฯ ใช้สิทธิบอกเลิก แทนที่จะได้รับเบี้ยคืนตามส่วนระยะเวลาความคุ้มครองที่เหลืออยู่ หรือ

2. เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ฉบับใหม่ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองเฉพาะกรณีเจ็บป่วยขั้นสุดท้าย (ภาวะโคม่า) ด้วยทุนประกันภัย 5 เท่าของวงเงินความคุ้มครองแบบ “เจอจ่ายจบ” ในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่ถูกบอกเลิก หรือ

3. เปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฉบับใหม่ ซึ่งจะให้ความคุ้มครองด้วยทุนประกันภัย 10 เท่าของวงเงินความคุ้มครองแบบ เจอจ่ายจบ ในกรมธรรม์ประกันภัย COVID-19 ที่ถูกบอกเลิก หรือ

4. นำเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืนตาม ข้อ 1 มาซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอื่น ๆ ของบริษัทที่ใช้สิทธิบอกเลิก โดยจะได้รับส่วนลดเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2 เท่าของเบี้ยประกันภัยที่ได้รับคืน

เครดิต: posttoday

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์