ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

คำสั่ง เอเซียประกันภัย หยุดรับประกันภัย ชั่วคราว

คปภ. สั่ง เอเชียประกันภัย หยุดรับประกันภัยชั่วคราว ป้องกันความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัย ให้เร่งแก้ไขปัญหาฐานะการเงิน การดำเนินงาน

บอร์ด คปภ. มีมติให้ บมจ. เอเชียประกันภัย หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2564 เพื่อป้องกันความเสียหายต่อผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน เนื่องจากตรวจพบว่าบริษัทฯ มีสภาพคล่องไม่เพียงพอสำหรับการเรียกร้องค่าสินไหม และมีค่าสินไหมค้างจ่ายจำนวนมาก

โดยคำสั่งให้บริษัทฯ หยุดรับประกันภัยเป็นการชั่วคราว ห้ามเคลื่อนย้ายหรือจำหน่ายทรัพย์สิน และให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและการดำเนินงาน โดยกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้

1. เพิ่มทุนหรือแก้ไขฐานะการเงินให้เพียงพอต่อภาระผูกพัน ตามที่กฎหมายกำหนดภายใน 30 วันนับแต่วันได้รับคำสั่ง ให้รายงานความคืบหน้าทุก 7 วัน

2. จัดทำรายงานสรุปกรมธรรม์ ที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย จัดส่งรายงานให้ สำนักงาน คปภ. ทุกวัน และให้บันทึกรายการในสมุดทะเบียนให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามกฎหมาย

3. บันทึกรายการทางทะเบียนแสดงรายการค่าสินไหมทดแทนให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

4. เร่งรัดการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัยให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ซึ่งการออกคำสั่งดังกล่าว จะช่วยให้ สำนักงาน คปภ. สามารถคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนได้เต็มที่ และจัดการเคลียร์ปัญหาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เครดิต: คปภ.

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์