ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

คปภ. รายงาน การดำเนินงานด้าน ประกันภัย

คปภ. รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค ด้าน ประกันภัย ในปี 2562 โดยมีผลงานเด่นใน 5 มาตรการ

สำนักงาน คปภ. ได้รายงานผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ประกันภัย ในปี 2562 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและการมีส่วนร่วมด้านการประกันภัย โดยมีผลงานเด่นใน 5 มาตรการ ได้แก่

มาตรการที่ 1 การเร่งรัดเยียวยาและช่วยเหลือประชาชนผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ และผู้ได้รับความเสียหายจากสัญญา ประกันภัย โดยในรอบปี 2562 สำนักงาน คปภ. ได้เร่งรัดและติดตามให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการ ประกันภัย กรณีอุบัติภัยกลุ่ม หรือรายใหญ่ จำนวน 116 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต จำนวน 240 ราย มีผู้บาดเจ็บ 1,010 คน และมีทรัพย์สินได้รับความเสียหาย โดยมีค่าสินไหมทดแทน จำนวน 1.76 พันล้านบาท

มาตรการที่ 2 การเพิ่มความคุ้มครองตามสัญญา ประกันภัย ซึ่งสำนักงาน คปภ. ได้มีการกำหนดอัตราค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถ ซึ่งปัจจุบันมีผลบังคับใช้แล้ว คือ รถยนต์ที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 500 บาท รถยนต์รับจ้างสาธารณะที่มีที่นั่งไม่เกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 700 บาท และรถยนต์ที่มีที่นั่งเกิน 7 คน ในอัตราไม่น้อยกว่าวันละ 1,000 บาท รวมทั้งมีการปรับปรุง กรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ โดยให้เพิ่มจำนวนเงินความคุ้มครองสูงสุดกรณี เสียชีวิต ทุพพลภาพอย่างถาวร จาก 300,000 บาท เป็น 500,000 บาท เป็นต้น

มาตรการที่ 3 ด้านเทคโนโลยีประกันภัยเพื่อเสริมสร้างสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค ได้พัฒนา Application Me Claim “คลิกเดียว ฉับไว อุ่นใจ ประกันภัยมา” โดยเป็น Application กลาง ที่ประชาชนสามารถแจ้ง บริษัทประกันภัย และตำรวจได้รวดเร็ว รวมทั้งได้พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการด้านคุ้มครองสิทธิประโยชน์ โดยเป็นระบบตอบคำถามเกี่ยวกับการ ประกันภัย อัตโนมัติ โดยเป็นระบบ AI ที่มีความสามารถในการประมวลภาษาไทย แยกแยะหาคำสำคัญที่สอบถามเข้ามา และค้นหาคำตอบส่งกลับไปโดยอัตโนมัติ โดยมีคลังคำถามคำตอบ 16 หมวดหมู่ ครอบคลุมกว่า 170 คำถาม ให้บริการผ่านระบบ Application LINE

มาตรการที่ 4 การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัย เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของผู้บริโภค โดยได้จัดสัมมนาผู้ไกล่เกลี่ยและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาทักษะและถอดบทเรียนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการ ประกันภัย การจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการ ประกันภัย และการดำเนินการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการไกล่เกลี่ย และมีการจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการ ประกันภัย นอกสถานที่เพื่อถอดบทเรียน และแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้น

มาตรการที่ 5 การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการ ประกันภัย ให้เข้าถึงประชาชน รวมถึงให้เข้าใจถึงสิทธิที่พึงมีในด้าน ประกันภัย ผ่านโครงการต่างๆ มากมาย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้แสดงความชื่นชมว่า การดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้าน ประกันภัย ของสำนักงาน คปภ. ในปี 2562 นั้น มีความคืบหน้าและมีผลงานปรากฏเป็นรูปธรรม ดังนั้นจึงเห็นควรเดินหน้า 5 มาตรการอย่างต่อเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ประชาชนด้านการ ประกันภัย ในเชิงรุกในปี 2563 ต่อไป

เครดิต: คปภ.

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์