ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

อาฟเตอร์ช็อก ปิด ‘เจ้าพระยาประกันภัย’

ปัญหาของธุรกิจ ประกันภัย รายเล็กที่ผ่านมา แข่งขันฟันราคาเบี้ย ประกันภัย กันอย่างรุนแรง อาจประสบปัญหาด้านการเงิน ส่งผลให้ผลประกอบการขาดทุน

จากกรณี นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีคำสั่งลงวันที่ 7 กันยายน ที่ผ่านมา ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของบริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) หลังจากมีปัญหาฐานะการเงินไม่มั่นคง จนถูกสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 นั้น

นายจีรพันธ์ อัศวะธนกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย เปิดเผยว่า การที่ บริษัทเจ้าพระยาประกันภัยฯ ถูกเพิกถอนใบอนุญาต จะไม่ส่งผลกระทบด้านการเงินต่อภาพรวมของธุรกิจ ประกันภัย เป็นปัญหาฐานะการเงินและการจัดการภายในของบริษัท จึงไม่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางการเงิน หรือสภาพคล่อง ของบริษัทประกันวินาศภัยอื่น หรือธุรกิจ ประกันภัย ในภาพรวมแต่อย่างใด

ด้าน นายอานนท์ วังวสุ ประธานสภาธุรกิจประกันภัยไทย กล่าวว่า หลังจาก บริษัทเจ้าพระยาประกันภัยฯ ถูกสั่งปิดอาจจะส่งผลกระทบต่อคู่ค้า เช่น อู่ซ่อม บริษัทรับประกันภัยต่อ หรือร้านอะไหล่ แต่ประชาชนผู้ทำ ประกันภัย จะไม่ได้รับผล กระทบจากตรงนี้ ซึ่งปัญหาของธุรกิจ ประกันภัย รายเล็กที่ผ่านมา เกิดการ แข่งขันฟันราคาเบี้ย ประกันภัย กันอย่างรุนแรง บางราย อาจจะประสบปัญหาทางด้านการเงิน ส่งผลกระทบให้ผลประกอบการขาดทุน ดังนั้น บริษัทประกันภัย รายเล็กจะแข่งขันกับ รายกลาง รายใหญ่ลำบาก จึงต้องปรับตัวการทำธุรกิจแบบใหม่ โดยเลิกขายเบี้ย ประกันภัย ที่ต่ำกว่าทุน และหาจุดแข็งของตัวเอง เช่น บริการหลังการขาย ลดค่าใช้จ่าย และนำเทคโนโลยีการขาย และการเคลมผ่านออนไลน์มาใช้เพื่อลดต้นทุน หรือต้องควบรวมเพื่อความแข็งแกร่งในการทำธุรกิจต่อไป ซึ่งจะทำให้ธุรกิจเดินหน้าต่อไปได้

สำหรับ บริษัทเจ้าพระยาประกันภัยฯ มีฐานะการเงินไม่มั่นคง จากการดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน และยืนงบการเงินและรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหลายครั้ง มีพฤติกรรมปิดบังซ่อนเร้นฐานะการเงิน หรือการดำเนินการ โดยบันทึกรายการหนี้สินจากการประกันภัยต่อ และเงินสำรองค่าสินไหมทดแทนที่ได้รับรายงานแล้ว ต่ำกว่าความเป็นจริง ทำให้สำนักงาน คปภ.ไม่ทราบฐานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท และไม่สามารถมั่นใจได้ว่าบริษัทมีความสามารถในการชำระภาระผูกพันที่มีต่อ ผู้เอาประกันภัย หรือประชาชนได้ จึงเป็นกรณีที่ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีฐานะหรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้เอาประกันภัย หรือประชาชน และมีเหตุสมควรที่จะสั่งให้หยุดรับประกันภัยวินาศภัยเป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ปรากฏว่า เมื่อครบกำหนดระยะเวลาในวันที่ 28 สิงหาคม 2561 ปริษัทฯ ยังคงไม่สามารถแก้ไขปัญหาฐานะและการดำเนินการได้ครบถ้วน ได้แก่ ไม่สามารถดำรงเงินกองทุนให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด โดยปรากฏตามรายงานเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่บริษัทนำส่งให้ สำนักงาน คปภ. ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 มีหนี้สินเกินกว่าทรัพย์สิน จำนวน 267.78 ล้านบาท มีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน จำนวนร้อยละ -210.28 จัดสรรเงินสำรองตามมาตรา 23 และจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพัน ตามสัญญาประกันภัย ตามมาตรา 27/4 ไม่ครบถ้วน ตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 79.44 ล้าน บาท และ 157.18 ล้านบาท ตามลำดับ แม้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตรวจสอบและรับรองงบการเงิน ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561 แต่รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต แสดงความเห็นแบบมีเงื่อนไขเกี่ยวกับความสามารถในการดำเนินงานต่อเนื่อง อันเป็นสาระสำคัญ เนื่องจากบริษัทมีหนี้สินรวมสูงกว่าทรัพย์สิน 267.78 ล้านบาท ซึ่งการให้ความเห็นแบบมีเงื่อนไขดังกล่าว เป็นลักษณะที่เป็นเหตุให้บริษัทมีฐานะการเงิน หรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ ผู้เอาประกันภัย หรือประชาชน คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 วันที่ 29 สิงหาคม 2561 จึงมีมติให้เสนอความเห็นต่อ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เพื่อพิจารณามีคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยของ บริษัท เจ้าพระยาประกัน ภัย จำกัด (มหาชน)

เครดิต: สยามธุรกิจ

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์