ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

คปภ. นำส่งระบบ ประกันภัย ถึงประตูบ้าน

สร้างความรู้ความเข้าใจ รับฟังสภาพปัญหา เตรียมช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ส่งเสริมการ ประกันภัย ให้เข้าถึงประชาชน

คปภ. ยกทีมเปิดตัวโครงการ “คปภ.เพื่อชุมชน” delivery ระบบ ประกันภัย ครบวงจรถึงประตูบ้านชุมชน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พร้อมรับฟังสภาพปัญหา เตรียมช่วยแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน นำร่องโครงการที่ ชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยถึงที่มาของการจัดทำ โครงการ “คปภ.เพื่อชุมชน” ว่า สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดทิศทาง ยุทธศาสตร์สำคัญที่มุ่งเน้นในเรื่องการพัฒนาประเทศสู่ ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน ที่มุ่งเน้นการใช้พลังประชารัฐ ในการขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน ผ่านชุมชนต่างๆ ซึ่งเป็นเศรษฐกิจฐานรากที่สำคัญของประเทศ ทั้งนี้สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย รวมถึงคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนด้านการ ประกันภัย ได้ดำเนินนโยบาย และกำหนดกรอบทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาการ ประกันภัย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2559 - 2563) ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านการ ประกันภัย ให้กับประชาชนทุกระดับ สามารถใช้ระบบการ ประกันภัย เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง และเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิต และทรัพย์สิน ให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งจะเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐ ในการดูแลประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการ ประกันภัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันภัย ที่เหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน การส่งเสริมการ ประกันภัย สำหรับรายย่อยหรือ ไมโครอินชัวร์รันส์ ให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน ได้ช่วยคิด พัฒนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดส่งต่อองค์ความรู้ด้านการ ประกันภัย ให้เกิดขึ้นภายในชุมชน เพื่อร่วมเสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว ซึ่งจะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อเสริมสร้างให้เศรษฐกิจชุมชนของประเทศเติบโตอย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

เลขาธิการ คปภ. กล่าวอีกว่า การดำเนินการตามโครงการ คปภ.เพื่อชุมชนนั้น จะมีการลงพื้นที่ชุมชนต่างๆ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการ ประกันภัย รวมทั้งเยี่ยมชมวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพของผู้คนในชุมชน เพื่อรับทราบสภาพปัญหาที่แตกต่างกันของแต่ละชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้รับทราบความต้องการของแต่ละชุมชน เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันภัย ให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนมากยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ ยังได้จัดทีมรับเรื่องร้องเรียน และทีมผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้านการ ประกันภัย ในลักษณะ mobile unit ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน อีกทั้งจะสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ ประกันภัย ทั้งบริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย ตัวแทน/นายหน้า ประกันภัย จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ ที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของประเทศมากขึ้น โดยได้ลงพื้นที่เปิดตัวโครงการที่ชุมชน ตลาดน้ำคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ และจะมีการลงพื้นที่ชุมชนบ้านบางพลับ ตำบลบางพรม อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 2560 จะลงพื้นที่ชุมชนบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ชุมชนวัดจำปา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ชุมชนบ้านต้นตาล อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และชุมชนไทยพวน อำเภอบางพลี จังหวัดนครนายก

“โครงการ คปภ.เพื่อชุมชน ถือเป็นโครงการนำร่องในเชิงรุกที่จะใช้วิธีเคลื่อนองค์กร คปภ.ไปสู่ประชาชน แทนที่จะรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อที่ สำนักงาน คปภ.เอง ทั้งนี้มีเป้าหมายหลักที่ต้องการให้ประชาชนในชุมชนต่างๆ ของประเทศ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ ประกันภัย และสิทธิประโยชน์ตามกรมธรรม์ ประกันภัย ตลอดจนเกิดความตระหนักรู้ถึงความจำเป็น และประโยชน์ของการ ประกันภัย ตลอดจนสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงในชีวิต และทรัพย์สินให้กับตนเองและครอบครัว ได้อย่างเหมาะสม พร้อมกันนี้ก็จะได้แนะนำภารกิจและบทบาทหน้าที่ของ สำนักงาน คปภ. รวมถึงช่องทางการเข้าถึงบริการของ สำนักงาน คปภ. เพื่อให้ประชาชนทราบและเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบ ประกันภัย นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสดีที่ สำนักงาน คปภ. และภาคอุตสาหกรรม ประกันภัย จะร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคม ในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งยิ่งขึ้น และหากโครงการนำร่องนี้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ก็จะขยายผลไปยังพื้นที่อื่นๆ ต่อไปในอนาคต” เลขาธิการ คปภ. กล่าวในที่สุด

เครดิต: อาร์วายทีไนน์

ที่มา : โพสต์ทูเดย์