ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

ลุ้นคำสั่ง คปภ. สั่ง “สัจจะประกันภัย” หลังครบกำหนดเส้นตาย

ลุ้นระทึก ปิดฉาก หลังเพียง 1 ปี กลับเข้าสู่ปัญหาเดิม การดำรงสินทรัพย์สำหรับเงินสำรอง

ย้อนเวลากลับไป 1 ปี เมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2559 สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้ไฟเขียว “กมลประกันภัย” ให้เปิดดำเนินกิจการได้ต่อไป หลังจากมีคำสั่งให้แก้ไขปัญหาฐานะการเงิน เมื่อเดือนกันยายน 2558

จากนั้นมีการตั้งชื่อ “สัจจะประกันภัย” ขึ้นมาแทน ภายหลังได้ผู้ร่วมทุนรายใหม่ และเติมเม็ดเงินเพิ่มทุนเข้ามาอีก 150 ล้านบาท ส่งผลให้เงินกองทุนที่เคยติดลบกลับมาเป็นบวก เมื่อรวมกับเงินก้อนเดิมที่มีอยู่ ทำให้เพียงพอที่จะนำไปเคลียร์หนี้สินที่มีอยู่กว่า 200 ล้านบาท

แต่ระยะเวลาเพียง 1 ปี “สัจจะประกันภัย” กลับเข้าสู่ปัญหาเดิมอีกครั้ง เมื่อที่ประชุมบอร์ด คปภ. เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2560 มีมติเห็นชอบให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่ 28 เม.ย. ที่ผ่านมา

ด้วยเหตุผล ปรากฏหลักฐานต่อนายทะเบียนว่า บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีการดำเนินการที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ดำรงสินทรัพย์สำหรับเงินสำรองสำหรับเบี้ย ประกันภัย ที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่น ของบริษัทประกันวินาศภัย ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

จัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สิน และภาระผูกพัน ตามสัญญาประกันภัย ตามมาตรา 27/4 ไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ฝ่าฝืนคำสั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรา 51 กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการถอนเงินในบัญชีธนาคารของบริษัท ให้กับกรรมการและบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีการบันทึกบัญชีที่ไม่ถูกต้องตรงต่อความเป็นจริง ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทำให้รายงานทางการเงินของบริษัทขาดความน่าเชื่อถือ อีกทั้งบริษัทค้างชำระค่าปรับ ตามมติคณะกรรมการเปรียบเทียบ จึงเป็นกรณีที่ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีฐานะการเงิน หรือการดำเนินการอยู่ในลักษณะอันอาจเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย แก่ผู้เอาประกันภัยหรือประชาชน และมีเหตุสมควรที่จะสั่งให้หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว

พร้อมกันนี้ ได้ให้บริษัทเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาฐานะการเงินและการดำเนินงาน ดังนี้ 1.ให้บริษัทแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ และคณะผู้บริหาร ที่มีความรู้ความสามารถ 2.ให้บริษัทปรับปรุงการบันทึกรายการบัญชีให้ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง เพื่อให้งบการเงินของบริษัทมีความน่าเชื่อถือ และผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 3.ให้บริษัทจัดให้มีระบบควบคุมภายใน การสอบทาน และการคานอำนาจของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยจัดให้มีคู่มือการปฏิบัติงานชัดเจนอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมทั้งให้มีการทดสอบระบบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 4.ให้บริษัทจัดให้มีแผนธุรกิจ แผนบริหารความเสี่ยง และแผนการดำเนินงานที่สำนักงานฯ เห็นชอบให้มีความน่าเชื่อถือ สามารถปฏิบัติได้ โดยมีการจัดให้มีการวิเคราะห์สถานการณ์ ที่จะส่งผลกระทบในเชิงลบ 5.ให้บริษัทต้องดำรงทรัพย์สินสำหรับเงินสำรองสำหรับเบี้ย ประกันภัย ที่ยังไม่ตกเป็นรายได้ของบริษัท เงินสำรองค่าสินไหมทดแทน และเงินสำรองอื่นของบริษัทประกันวินาศภัย ตามมาตรา 23 และต้องจัดสรรสินทรัพย์ไว้สำหรับหนี้สินและภาระผูกพันตามสัญญาประกันภัย ตามมาตรา 27/4 ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และ 6.บริษัทต้องชำระค่าปรับให้ครบถ้วนตามมติคณะกรรมการเปรียบเทียบ

ทั้งนี้ ได้ขีดเส้นตายให้บริษัทแก้ไข และดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวไว้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา “สัจจะประกันภัย” ได้พยายามแก้ไขฟื้นฟูกิจการให้เดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่อง และหลายๆ วิธี แม้กระทั่งเลือกวิธีการกู้เงินระยะสั้นมาจากภายนอกเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ล่าสุด ครบกำหนดขีดเส้นตาย วันที่ 31 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ทางผู้บริหาร “สัจจะประกันภัย” ได้ทำหนังสือถึง สำนักงาน คปภ.ขอผ่อนผันเรื่องของแผนฟื้นฟูกิจการออกไปเป็นวันที่ 8 สิงหาคม 2560 เนื่องจากไม่สามารถนำเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ จึงทำให้ไม่ครบตามเงื่อนไขตามที่ คปภ.กำหนด

ส่วนเรื่องแผนฟื้นฟูที่ทาง “สัจจะประกันภัย” ได้นำไปจัดทำในเบื้องต้นแล้ว ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะว่าเป็น ขนาดเล็ก โดยเรื่องแผนธุรกิจที่ทางบริษัทเสนอมานั้น ทาง คปภ.นำไปปรับปรุงเพิ่มเติมอีกเล็กน้อย ก็จะสามารถนำส่งเข้าพิจารณาของ คณะกรรมการไอซียู คปภ.ได้

จับตาลุ้นกันต่อไปให้ “สัจจะประกันภัย” เดินหน้าต่อไปได้ หลังจากช่วงสิ้นเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมา บริษัทประสบปัญหาติดขัดเรื่องการเบิกจ่ายเงินเดือน เพราะอยู่ในช่วงควบคุมกิจการของทาง คปภ. ทำให้ไม่สามารถจ่ายเงินเดือนได้ จนเกิดความโกลาหลและไม่พอใจของพนักงาน ก่อนปลดล็อคและจ่ายเงินเดือนพนักงานได้ตามปกติ

ที่มา : สยามธุรกิจ