ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

คุมความเสี่ยง ประกันภัย

เน้นบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการบริษัท ในการจัดให้องค์กรมีองค์ประกอบ การบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐานสากล

คปภ.คุมเข้มธุรกิจ ประกันภัย คลอดกฎหมายใหม่ ดูแลเรื่องบริหารจัดการความเสี่ยงเทียบเท่าสากล

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ คปภ.ได้มีมติเห็นชอบ ร่างประกาศ คปภ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการบริหารจัดการความเสี่ยงของบริษัทประกันชีวิต และของบริษัทประกันวินาศภัย (ประกาศ ERM หรือ Enterprise Risk Manage ment) โดยอยู่ระหว่างเสนอเรื่องให้ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการ คปภ.ลงนามก่อนประกาศใช้ต่อไป

"ช่วงเวลานี้เป็นเวลาเหมาะสม สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ การบริหารความเสี่ยง (ERM) ของบริษัท ประกันภัย หลังจากที่ได้มีการประกาศใช้ครั้งแรกเมื่อปี 2551 เพื่อเน้นถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท ในการจัดให้องค์กรมีองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงครบถ้วน ตามมาตรฐานสากล เช่น เรื่องของวัฒนธรรม นโยบาย การกำกับดูแล การบริหารความเสี่ยง"

สำหรับประกาศ ERM ฉบับนี้ ได้กำหนดระยะเวลาเตรียมความพร้อม โดยจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน นับแต่วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งจะทำให้ภาคธุรกิจ ประกันภัย มีเวลาเพียงพอในการเตรียมความพร้อม เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของประกาศที่กำหนดไว้

ที่มา : โพสต์ทูเดย์ส์