ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประกันภัยทั่วไป

ปี 60 คปภ.เคาะเบี้ย ประกันภัย รถเมล์

ประชาชนเฮ รับปี 60 คปภ.เคาะเบี้ยประกันภัยรถเมล์ เพิ่มความคุ้มครองสูงสุด 1 ล้านบาท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ประชาชน ผู้ใช้บริการ

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงาน คปภ. ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อนำระบบ ประกันภัย เข้าไปลดความเสี่ยงภัยอย่างเป็นรูปธรรมให้กับ รถยนต์ โดยสารสาธารณะ ภายใต้การดำเนินงานของ ขสมก.อย่างเป็นระบบครบวงจร และเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับ ประชาชน ผู้ใช้บริการ รถยนต์ โดยสารสาธารณะ ของ ขสมก. ว่าจะได้รับความคุ้มครองจากระบบ ประกันภัย อย่างมีประสิทธิภาพนั้น

ความคืบหน้าล่าสุด “สำนักงาน คปภ.ได้ผลักดันให้เกิดผลิตภัณฑ์ ประกันภัย และอัตราเบี้ย ประกันภัยรถยนต์ แก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และได้ร่วมกันกำหนดกรอบแนวทางการรับ ประกันภัย จำนวนเงินเอา ประกันภัย ที่เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และอนามัย เพื่อความเหมาะสมกับทั้ง 2 ฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนผู้ใช้บริการรถเมล์ของ ขสมก. ต้องได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบ ประกันภัย อย่างแท้จริง ทั้งนี้ สำนักงาน คปภ. ได้เสนอความเห็นในการเพิ่มความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย จากเดิมกำหนดไว้ 750,000 บาท/คน ปรับเพิ่มเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท/คน ซึ่งประชาชนที่ใช้บริการ รถเมล์ ของ ขสมก. รวมทั้งบุคคลภายนอกที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจาก รถเมล์ ของ ขสมก. จะได้รับความคุ้มครองวงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท/คน และความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สิน จำนวนเงิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง”

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อได้บริษัท ประกันภัย ที่เป็นผู้รับ ประกันภัย ให้กับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ประจำปี 2560 แล้ว ขั้นตอนต่อไป สำนักงาน คปภ. จะได้เชิญผู้แทนบริษัทเข้ามาหารือ เกี่ยวกับการรับ ประกันภัย และการจัดการสินไหมทดแทน เพื่อให้ระบบการจ่ายค่าสินไหมทดแทน เป็นไปด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม โดยให้บริษัทที่เป็นผู้รับ ประกันภัย จัดทำรูปแบบเอกสาร สำหรับวิธีการจัดการกรณีเกิดอุบัติเหตุเป็นพิเศษ สำหรับ ขสมก. รวมถึงขอให้เร่งศึกษาเส้นทางเดินรถ และจุดเสี่ยงภัยในเส้นทางที่มักเกิดอุบัติเหตุ เพื่อให้การบริการในการแจ้งอุบัติเหตุมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น อีกทั้งสำนักงาน คปภ. จะส่งผู้แทนของ คปภ. และบริษัท ประกันภัย ไปให้ความรู้ด้านการ ประกันภัย และอบรมแนวทางการจัดการสินไหมทดแทนแก่ พนักงาน ขสมก. ก่อนการเริ่มต้นสัญญา ประกันภัย ด้วย

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเสริมว่า องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) นับเป็นหน่วยงานแรกที่ได้ใช้ประโยชน์ของความร่วมมือจากการทำ MOU และนำไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันภัย ในรูปแบบเฉพาะ ซึ่งนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่จากนี้ไป ประชาชนและผู้ใช้บริการ รถเมล์ ขสมก. จะได้รับความคุ้มครองจากระบบ ประกันภัย อย่างเป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกันระบบ ประกันภัย จะเข้ามามีส่วนช่วยบริหารความเสี่ยงภัยให้กับ ขสมก. อีกด้วย

“สำนักงาน คปภ. ในฐานะที่เป็นหน่วยงานกำกับและส่งเสริมธุรกิจประกันภัย มีความพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกองค์กร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการสร้างเครือข่ายให้ความรู้ และให้คำปรึกษาด้านการ ประกันภัย รวมถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ ประกันภัย เฉพาะที่เหมาะสมกับหน่วยงานต่างๆ เพราะเรามีบุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในหลากหลายด้าน” เลขาธิการ คปภ.กล่าวในตอนท้าย

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ