ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

ข่าวประชาสัมพันธ์-สื่อสารองค์กร

ก้าวทันประกันภัย / ความเสียหายของรถยนต์ ในความหมาย ประกันภัยรถยนต์

ความเสียหายของรถยนต์ ที่เรียกกันว่า “คืนทุน” สภาพความเสียหายในระดับไหนที่ต้อง คืนทุน

ปัญหาข้อพิพาททางด้าน ประกันภัย ที่มักเกิดขึ้นระหว่างผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันภัย ที่มักเกิดความไม่เข้าใจตรงกันบ่อยครั้งก็คือ ความเสียหายของรถยนต์ ที่เรียกกันว่า “คืนทุน” สภาพความเสียหายในระดับไหนที่ต้อง คืนทุน และเมื่อคืนทุนแล้ว ค่าสินไหมทดแทนที่เป็นมาตรฐานบริษัทผู้รับ ประกันภัย ต้องจ่ายเท่าไหร่

คำว่า “คืนทุน” เป็นคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ในวงการ ประกันภัย ส่วนศัพท์ที่ใช้อย่างเป็นทางการคือ “รถยนต์เสียหายอย่างสิ้นเชิง”

สำหรับความเสียหายต่อ รถยนต์ ทางด้าน ประกันภัย สำหรับการให้ความคุ้มครองมี 2 สถานะ คือ ความเสียหายอย่างสิ้นเชิง และ ความเสียหายแต่ไม่สิ้นเชิง

คู่มือตีความกรมธรรม์ ประกันภัยรถยนต์ ที่ถือเป็นกฎหมาย เพราะออกตามคำสั่งนายทะเบียนของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) อธิบายว่า รถยนต์เสียหายอย่างสิ้นเชิง หมายถึง รถยนต์ เสียหายจนไม่อาจซ่อมให้อยู่ในสภาพเดิมได้ หรืออาจหากจะซ่อม รถยนต์ คันนั้นให้กลับคืนสภาพเดิม ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของมูลค่า รถยนต์ ในขณะที่เกิดความเสียหาย ดังนั้น หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจนเป็นผลให้ รถยนต์ ได้รับความเสียหายอย่างสิ้นเชิงแล้ว บริษัทมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ผู้เอาประกันภัย เต็มจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ (แต่ในกรณีที่มีการออกเอกสารแนบท้าย ร.ย.24 ระบุชื่อ ผู้รับประโยชน์ ไว้แล้ว บริษัทจะต้องจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ ตามส่วนได้เสียก่อน)

และหาก รถยนต์ คันนั้นได้ทำทุน ประกันภัย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่ารถยนต์ ในขณะเอาประกันภัยแล้ว ในกรณีการรับค่าสินไหมเต็มจำนวน ผู้เอาประกันภัยหรือ ผู้รับประโยชน์แล้วแต่กรณี จะต้องทำโอน รถยนต์ คันดังกล่าวให้แก่บริษัทด้วย โดยบริษัทจะต้องเป็นผู้จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการโอนนั้นทั้งหมด ไม่ว่าค่าธรรมเนียมการโอน ตลอดจนค่าภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย

เสียหายแต่ไม่สิ้นเชิง หมายถึง หาก รถยนต์ นั้นไม่ถึงกับเสียหายสิ้นเชิง บริษัทและผู้เอาประกันภัยอาจทำความตกลงได้ ถึงวิธีการชดใช้ ไม่ว่าจะให้บริษัทรับผิดชอบดำเนินการการซ่อม หรือการเปลี่ยน รถยนต์ หรือชดใช้เงินก็ได้ แต่หากคู่กรณีไม่อาจตกลงกันได้ ให้ดำเนินการจัดซ่อมโดย อู่กลางประกันภัย ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย แต่งตั้ง

สำหรับกรณีจัดซ่อมรถโดย อู่กลางประกันภัย แล้วเกิดความบกพร่องหรือความเสียหายเพิ่มขึ้น หรือการจัดซ่อมล่าช้า บริษัทประกันภัย ไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว เว้นแต่ อู่กลางประกันภัย นั้น เป็นอู่คู่สัญญาของ บริษัทประกันภัย ด้วย

ส่วนในกรณีปัญหา อะไหล่ ที่ต้องใช้ในการซ่อมแซมหรือจัดเปลี่ยน ไม่อาจหาได้ในท้องตลาด จำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศแล้ว บริษัทจะรับผิดชอบไม่เกินราคานำเข้าที่ส่งมาทางเรือเท่านั้น

เครดิต : สยามอินชัวร์ นิวส์

ที่มา : ทูเดย์อินชัวร์