ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

คปภ. เร่งหารือการรับประกันภัยสต็อกข้าว

คปภ. ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดัน ให้การรับประกันภัยโครงการรับการจำนำข้าวของรัฐบาล สามารถขับเคลื่อนต่อไปตามเจตนารมณ์ และโยบายของรัฐ

คณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กรมการค้าภายใน องค์การคลังสินค้า (อคส.) องค์การตลาดเพื่อการเกษตรกร (อตก.) สมาคมประกันวินาศภัยไทย และบริษัทประกันภัย ประชุมหารือเรื่อง แนวทางการรับประกันภัยสต็อกข้าว ตามโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน ในการพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรูปแบบการรับประกันภัยสต๊อกข้าว เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกร และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและต่างประเทศ

ประธานคณะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า การประชุมหารือในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคธุรกิจประกันภัย สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยเฉพาะสำนักงาน คปภ. ที่มีส่วนสำคัญในการผลักดัน ให้การรับประกันภัยตามโครงการรับการจำนำข้าวของรัฐบาล สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ตามเจตนารมณ์ และเป็นไปตามโยบายของรัฐ ในการร่วมรับความเสี่ยงภัยหากเกิดความเสียหายขึ้น โดยได้รับการตรวจสอบจากภาคธุรกิจประกันภัย ว่าสต็อกข้าวมีอยู่จริงก่อนทำประกันภัย ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ประเทศชาติ และต่างประเทศ

เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า สำนักงาน คปภ. เล็งเห็นความสำคัญของภาคเกษตรกรรม เนื่องจากประเทศไทยมีพื้นที่เกษตรกรรมกว่าร้อยละ 70 ของประเทศ และมีการส่งออกผลผลิตทางการเกษตร ที่สร้างรายได้ให้กับประชาชนและประเทศชาติมีมูลค่ามหาศาล ซึ่งมีส่วนช่วยผลักดันให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ดังนั้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรด้วยการประกันภัย สำนักงาน คปภ. จึงได้ประชุมหารือร่วมกับภาคธุรกิจประกันภัย พิจารณาเงื่อนไขและรูปแบบการรับประกันภัยสต็อกข้าว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ประกอบกับสร้างความเชื่อมั่นให้กับรัฐบาล ประชาชน และต่างประเทศ ว่าระบบประกันภัยจะสามารถเข้ามาร่วมรับความเสี่ยงภัย แต่อย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นหัวใจหลักของการรับประกันภัย ดังนั้น หากคลังสินค้า หรือสถานที่เก็บทรัพย์สิน มีระบบบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีตามมาตรฐานของการประกันภัยแล้ว บริษัทประกันภัยก็จะสามารถรับประกันภัยได้

ด้านนายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย กล่าวว่า สมาคมประกันวินาศภัยไทย ได้กำหนดเงื่อนไขการรับประกันภัย ดังนี้

1. การประกันอัคคีภัยให้คุ้มครองไฟไหม้ ฟ้าผ่า และการระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น โดยบริษัทประกันภัยจะรับประกันภัยในอัตราร้อยละ 90 ของมูลค่าทรัพย์สินที่จัดเก็บในแต่ละคลังสินค้าที่เข้าร่วม และอีกร้อยละ 10 ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับประกันภัยตนเอง โดยความเสียหายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเองที่ 10% ของความเสียหาย หรืออย่างน้อย 500,000 บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่า เจ้าของทรัพย์สินได้มีการดูแลอย่างเต็มที่ และอัตราเบี้ยประกันภัยให้เป็นไปตามพิกัดอัตราเบี้ยประกันอัคคีภัย

2. การประกันภัยโจรกรรม ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการลักทรัพย์ หรือชิงทรัพย์ หรือปล้นทรัพย์ ที่ทราบสาเหตุความเสียหาย โดยบุคคลใดๆ ที่มิได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น รวมทั้งความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากความพยายามกระทำการดังกล่าว โดยการรับประกันภัย เป็นการจำกัดจำนวนเงินความรับผิดสูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อสถานที่เอาประกันภัย และรวมกันทั้งสิ้นสูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ความเสียหายส่วนแรก ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดเอง 500,000 บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง โดยอัตราเบี้ยประกันภัย ให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติจากนายทะเบียน โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข คือ ต้องมีระบบไฟฟ้าสำรอง และมีการติดกล้องวงจรปิด ทุกจุดของทางเข้า – ออก ของสถานที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัย โดยกล้องวงจรปิดจะต้องทำงานตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถรับภาพผ่านระบบอินเตอร์เน็ตได้ตลอดเวลา ซึ่งบริษัทประกันภัยสามารถรับภาพดังกล่าวได้ด้วย และจะต้องมีการเก็บบันทึกภาพไว้จนกว่าจะมีการตรวจนับครั้งต่อไป ทั้งนี้ บริษัทประกันภัยอาจขอเข้าร่วมตรวจสอบในขณะมีการรับสินค้า หรือเวลาอื่นใดตามที่เห็นสมควร

เลขาธิการ คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงาน คปภ. มีความยินดีที่อุตสาหกรรมประกันภัยมีส่วนช่วยผลักดันให้ภาคธุรกิจ มีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงทรัพย์สินที่ดีขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน และความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ

ที่มา : คปภ.