ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

คปภ. เพิ่มศักยภาพระงับข้อพิพาท ลดข้อพิพาทด้านการประกันภัย

กระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัย ปรับปรุงพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง ผู้เอาประกันภัยโต้แย้งกับบริษัทประกันภัย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จัดสัมมนาเรื่อง “การเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ สำนักงาน คปภ. สำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นผู้แทนคู่พิพาท” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กฎระเบียบ เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาท ด้วยวิธีประนอมข้อพิพาทและวิธีอนุญาโตตุลาการ โดยมีรองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. เป็นประธานเปิดการสัมมนา และมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการระงับข้อพิพาททางเลือก ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย

รองเลขาธิการ ด้านกฎหมาย คดี และคุ้มครองสิทธิประโยชน์ สำนักงาน คปภ. เปิดเผยว่า สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย รวมถึงคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย ได้จัดให้มีกระบวนการระงับข้อพิพาทด้านการประกันภัยด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ตั้งแต่ปี 2541 และได้ปรับปรุงพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาทมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนผู้เอาประกันภัยที่มีปัญหาข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาท เกี่ยวกับข้อเท็จจริงของการเกิดภัย จำนวนความเสียหาย หรือเงื่อนไขความคุ้มครองต่างๆ ของกรมธรรม์ประกันภัย และไม่อาจตกลงกับบริษัทประกันภัยได้ ได้ใช้สิทธิตามกระบวนการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการ ของสำนักงาน คปภ.

ซึ่งกระบวนการดังกล่าวนี้ ประชาชนผู้มีสิทธิเรียกร้องตามสัญญาประกันภัย กับบริษัทประกันภัยที่เป็นคู่พิพาท ต่างมีสิทธิแต่งตั้งผู้แทนเพื่อช่วยเหลือในการดำเนินงานต่างๆ เช่น การยื่นคำเสนอข้อพิพาท การยื่นคำคัดค้าน การตั้งอนุญาโตตุลาการ และการนำสืบพยานหลักฐาน ทั้งเอกสารและพยานบุคคลเป็นต้น ทั้งนี้ ผู้แทนของคู่พิพาทมีบทบาทสำคัญ ในการรักษาสิทธิประโยชน์ตามเงื่อนไข ของกรมธรรม์ประกันภัยของฝ่ายตนโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงมีความจำเป็นที่ผู้แทนคู่พิพาท ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ กฎระเบีย บเกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาท รวมทั้งต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจรรยาบรรณในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้กระบวนการระงับข้อพิพาทดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยให้กับคู่พิพาทอย่างถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม

รองเลขาธิการ สำนักงาน คปภ. กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสัมมนาโครงการดังกล่าว ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง โดยมีประชาชนผู้สนใจ พนักงานบริษัทประกันชีวิต / บริษัทประกันวินาศภัย และผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ เข้าร่วมการสัมมนากว่า 150 คน ซึ่งจะส่งผลให้ผู้แทนคู่พิพาท ปฏิบัติหน้าที่ตามกระบวนการระงับข้อพิพาท ด้วยวิธีอนุญาโตตุลาการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างความเชื่อมั่น เชื่อถือ ศรัทธาในธุรกิจประกันภัยอีกทางหนึ่งด้วย

ที่มา : คปภ.