ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

การรับประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 โดยกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ

สร้างรากฐานกลไกการประกันภัยพืชผลให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว และลดความเสี่ยงกับการขัดกับกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก

เรื่อง การรับประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 โดยกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติและการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบความคืบหน้าการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปี 2555 ตามที่กระทรวงการคลัง (กค.) เสนอ โดยมอบหมายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ดำเนินการขายประกันภัยในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ และมีการบริหารจัดการที่ดี ให้มีการกระจายความเสี่ยง และแต่งตั้งให้นายมานพ นาคทัต เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ แทนกรรมการรายที่ลาออก

ความคืบหน้าการดำเนินโครงการประกันภัยข้าวนาปี 2555

1. เพื่อให้โครงการประกันภัยข้าวนาปี 2555 ดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้มีมติเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 เห็นชอบรูปแบบการประกันภัยตามโครงการประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 ที่เหมาะสม โดยให้ภาคเอกชนผู้รับประกันภัย เข้ามามีส่วนร่วมในการรับประกันภัยในโครงการด้วย ในสัดส่วนร้อยละ 0.25 ซึ่งรูปแบบการรับประกันภัยร่วม (co-insurance) นี้ จะช่วยให้การจัดการข้อมูลการรับประกันภัย และการจ่ายค่าสินไหมทดแทนของโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างรากฐานกลไกการประกันภัยพืชผลให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว และลดความเสี่ยงกับการขัดกับกฎระเบียบขององค์การการค้าโลก ในประเด็นการอุดหนุนสินค้าเกษตรอีกด้วย และคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้จัดทำประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดภัยพิบัติอื่น ตามพระราชกำหนดกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 ไว้เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้คำจำกัดความคำว่า “ภัยพิบัติ” ครอบคลุมถึงภัยพิบัติต่อพืชผลทางการเกษตร

2. การบริหารความเสี่ยงของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ
2.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติ (26 มิถุนายน 2555) เห็นชอบการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยที่ 120 บาทต่อไร่ (ไม่รวมอากรแสตมป์และภาษีมูลค่าเพิ่ม) สำหรับวงเงินความคุ้มครอง 1,111 บาทต่อไร่ ตลอดช่วงการเพาะปลูก สำหรับภัยธรรมชาติ 6 ภัย ได้แก่ อุทกภัย ฝนทิ้งช่วง ลมพายุ อากาศหนาว ลูกเห็บ และอัคคีภัย และวงเงินความคุ้มครอง 555 บาทต่อไร่ สำหรับภัยศัตรูพืชและโรคระบาด
2.2 อัตราเบี้ยประกันภัยดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 10.8 ของวงเงินความคุ้มครองสูงสุด เป็นอัตราต่ำกว่าอัตราตลาดที่ กค. ได้เคยหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และต่ำกว่าสถิติอัตราความเสียหายพื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปีทั่วประเทศจากภัยธรรมชาติ ศัตรูพืชและโรคระบาดโดยเฉลี่ย 8 ปี (พ.ศ. 2547-2554) ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 12.23
2.3 ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555 และวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ได้พิจารณาพื้นฐานข้อเท็จจริงอัตราเบี้ยประกันภัย และอัตราความเสียหายดังกล่าวเห็นว่า การลดความเสี่ยงการรับประกันภัยของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ ขึ้นอยู่กับความสามารถในการกระจายความเสี่ยง ของพื้นที่เพาะปลูกที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่ง ธ.ก.ส. ในฐานะที่เป็นผู้บริหารโครงการจะต้องมีการบริหารจัดการที่ดี นอกจากกำหนดเป้าหมายรวมทั้งประเทศ ตามที่ ธ.ก.ส. คาดว่ามีความเป็นไปได้ประมาณ 4 ล้านไร่แล้ว ยังต้องมีการกระจายพื้นที่เพาะปลูกที่เข้าร่วมโครงการให้มีความหลากหลาย ทั้งในส่วนที่มีความเสี่ยงสูง ความเสี่ยงปานกลาง ความเสี่ยงต่ำ และไม่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีสัดส่วนพื้นที่เพาะปลูกข้าวสูงที่สุดถึงร้อยละ 57.8 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ
2.4 ในกรณีที่มีการจัดการความเสี่ยงดีที่สุด จะทำให้กองทุนไม่เกิดความเสียหายจากการรับประกันภัย ส่วนในกรณีเลวร้ายที่สุด กล่าวคือพื้นที่เพาะปลูกจำนวน 4 ล้านไร่ ที่เข้าร่วมโครงการเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด กองทุนอาจมีภาระการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจำนวน 4,444 ล้านบาท

3. นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการรับประกันภัยข้าวนาปี ปีการผลิต 2555 เป็นไปอย่างรอบคอบ มีประสิทธิภาพ มีการกระจายความเสี่ยงภัยที่เหมาะสม พร้อมทั้งเร่งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รับทราบรายละเอียดและนโยบายของรัฐตามโครงการนี้ คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการประกันภัยพืชผล ทำหน้าที่กำกับดูแลการรับประกันภัยอย่างใกล้ชิด ช่วยระยะเวลาการขายประกันภัย ซึ่งกำหนดไว้ไม่เกิน 3 เดือน นับตั้งแต่วันเริ่มต้นการขาย โดยทุกภาคยกเว้นภาคใต้ได้เริ่มต้นการขายตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2555 และภาคใต้จะเริ่มต้นการขายในวันที่ 27 สิงหาคม 2555

4. การแต่งตั้งนายมานพ นาคทัต ประธานคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย ของกองทุนส่งเสริมการประกันภัยพิบัติ เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนนายเสรี จินตนเสรี ที่ได้ลาออกไปตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2555

ที่มา : อาร์วายทีไนน์