ทูเดย์อินชัวร์ จำหน่าย ประกันภัยรถยนต์ ราคาถูก
สำหรับสมาชิก todayinsure.com ระบบงาน TodayInsure C.R.M. หมายเลขใบอนุญาตของ TodayInsure: 5104006215
ขณะนี้ไม่มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัตหน้าที่อยู่ โทรหาเรา (02) 952-7322, (086)378-9671 หรือ email: sales@todayinsure.com

คลังข้อมูลข่าวย้อนหลัง

คปภ. เร่งประกันภัยปรับตัวรับมือ AEC ตั้งคณะทำงานร่วม แก้ไขกฎระเบียบช่วยธุรกิจ

พิจารณาอนาคตประกันภัยไทยในอีก 10 - 20 ปีข้างหน้า องค์ประกอบที่จะสร้างความเข้มแข็ง สร้างมาตรฐานสากลให้กับประกันภัยไทย

เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยการประชุมร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัย ในการเพิ่มศักยภาพธุรกิจประกันภัยไทยก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยการตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชน กำหนดนโยบายเชิงรุก ผ่านการแก้ไขร่างพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย การผ่อนคลายด้านกฎระเบียบในการกำกับ เช่น การให้ความเห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย อัตราเบี้ยประกันภัย เพื่อให้ภาคธุรกิจประกันภัยมีฐานะการเงินที่มั่นคง มีความคล่องตัวในการดำเนินงาน รวมถึงการพัฒนาช่องทางการจำหน่ายที่หลากหลาย กรมธรรม์ประกันภัยรายย่อย (Micro insurance) ที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน

นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือสมาคมประกันวินาศภัยร่วมเสนอความคิดเห็น การปรับปรุงเรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการออก การเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยของบริษัทประกันวินาศภัย และการจัดทำระบบ Do-Not-Call List สำหรับการเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัยทางโทรศัพท์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย และสามารถปฏิบัติได้จริง รวมถึงให้ติดตามความคืบหน้าการจ่ายค่าสินไหมทดแทน จากเหตุอุทกภัยและการประกันภัยข้าวนาปีประจำปี 2554 และขอให้กำชับบริษัทสมาชิก ให้ส่งรายงานข้อมูลการรับประกันภัยรถยนต์ตามพรบ. ต่อนายทะเบียนภายใน 7 วัน นับแต่วันที่กรมธรรม์ประกันภัยเริ่มต้นให้ความคุ้มครอง เพื่อให้สำนักงาน คปภ. มีข้อมูลในการให้บริการประชาชนได้ครบถ้วน

ทั้งในด้านการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้ประสบภัยจากรถ และการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผ่านระบบ E-Claim ซึ่งผู้ประสบภัยจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลนั้น ได้แนะนำให้บริษัทประกันภัยให้บริการ ตรวจสอบข้อมูลการประกันภัยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ประชาชนผู้ซื้อกรมธรรม์ประกันภัย สามารถตรวจสอบระยะเวลาคุ้มครอง ข้อมูลต่างๆ เพื่อความถูกต้องสมบูรณ์ของกรมธรรม์ประกันภัยด้วย

นอกจากนี้ได้มอบนโยบายให้คณะทำงานร่วมภาครัฐและเอกชน พิจารณาถึงอนาคตของอุตสาหกรรมประกันภัยไทยในอีก 10 - 20 ปีข้างหน้า AEC เป็นเพียงองค์ประกอบหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็ง สร้างมาตรฐานสากลให้กับอุตสาหกรรมประกันภัยไทย ประกอบกับในเดือนธันวาคมนี้คปภ. จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีนายทะเบียนประกันภัยอาเซียน ซึ่งจะหารือถึงความร่วมมือด้านการประกันภัย การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบด้านการประกันภัย รวมถึงมาตรการกำกับดูแล เพื่อรองรับการปลี่ยนแปลงของแต่ละประเทศในอาเซียน

ที่มา : อาร์วายทีไนน์