ท่านสามารถส่งแบบฟอร์มแจ้งทำประกันภัยรถยนต์นี้มาที่ ทูเดย์อินชัวร์     อีเมล : sales@todayinsure.com     โทรศัพท์ : 02-9527322     โทรสาร : 02-9527133  

ใบสั่งซื้อ/เอกสารขอทำประกันภัย S/N: 78944

สินมั่นคง (917) - MAZDA 3 อายุรถ 2 ปี ทุน 490,000

กรอกข้อมูลสำหรับการทำประกันภัยรถยนต์ของท่านให้ครบถ้วน (ช่องสีเทา) และจัดส่งเอกสารนี้กลับมาที่ ทูเดย์อินชัวร์ ตามที่อยู่ด้านบน


รายละเอียดของผู้เอาประกัน

ข้อมูลผู้ทำประกันภัย

ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
อีเมล

ข้อมูลการจัดส่งกรมธรรม์

ชื่อ-นามสกุล
ที่อยู่

รายละเอียดของรถยนต์

ข้อมูลตัวรถยนต์

ยี่ห้อรถ รุ่นรถ/ขนาดเครื่องยนต์ (ซี.ซี.) เลขทะเบียน จังหวัด ปีที่จดทะเบียน

อุปกรณ์ตกแต่ง แก๊ส หรืออื่นๆ โปรดระบุ


รายละเอียดของประกันภัย

ชื่อแผนประกันภัย

สินมั่นคง (917) - MAZDA 3 อายุรถ 2 ปี ทุน 490,000 (S/N: 78944)

ความคุ้มครอง

ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก รถยนต์เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
1) ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย
เฉพาะส่วนเงินเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ.
1,000,000  บาท/คน
10,000,000  บาท/ครั้ง
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
5,000,000  บาท/ครั้ง
    2.1 ความเสียหายส่วนแรก
-  บาท/ครั้ง
1) ความเสียหายต่อรถยนต์
490,000  บาท/ครั้ง
    1.1 ความเสียหายส่วนแรก
-  บาท/ครั้ง
2) ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
490,000  บาท
1) อุบัติเหตุส่วนบุคคล
    1.1 เสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวร
      ก)ผู้ขับขี่ 1 คน 200,000  บาท
      ข)ผู้โดยสาร 6 คน 200,000  บาท/คน
    1.2 ทุพพลภาพชั่วคราว
      ก)ผู้ขับขี่ - คน -  บาท
      ข)ผู้โดยสาร - คน -  บาท
2) ค่ารักษาพยาบาล 200,000  บาท/คน
3) ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000  บาท/คน

วันที่คุ้มครอง

วันเริ่มคุ้มครอง : วันสิ้นสุด :

วันที่คุ้มครองของ พรบ.

วันเริ่มคุ้มครอง : วันสิ้นสุด :

อัตราเบี้ยประกันภัย

เบี้ยประกันตามหน้ากรมธรรม์

เบี้ยประกันภัยรวม 14,000.95 ค่าธรรมเนียม/อากร 53.00 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 915.95

ยอดชำระหลังจากส่วนลด

ราคาพิเศษ เพียง 14,000.00 บาท


พิมพ์หน้านี้ ดาวน์โหลด